..هر که در عشق سر از قله برآرد هنر استهر که در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه ی کوه تحمل دارند..


مژگان عباسلو