سیرت انسان، نه صورت انسان!


آدمی باید

به سیرت انسان باشد

نه به صورت!