باور می کند دل می بندد...


به یکدیگر دروغ نگویید

آدم است

باور می کند

دل می بندد


سید علی صالحی