گربه صفتی!


یه سگ اینجوری فکر میکنه :

این آدم به من غذا میده، دوسم داره، نازم میکنه

پس حتما خداست!

اما یه گربه اینجوری فکر میکنه :

این آدم به من غذا میده، دوسم داره، نازم میکنه

پس حتما من خدام!

به این میگن: گربه صفتی!

حکایت بعضی آدماس