یادم نمیکنی و ز یادم نمیروی


یادم نمیکنی و ز یادم نمی روی

یادت بخیر یار فراموش کار من


شهریار