زمان ما محدود است ..یادمان باشد که "زمان" ما محدود است

پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران، هدر ندهیم!


استیو جابز