...باید حرکت کنیم تا برسیمگاهی انقدر نگران رسیدنیم

که فراموش می کنیم

باید حرکت کنیم تا برسیم