خدانمیترسم از کسی ولی میترسم از خدا
میترسم از کسی که نمیترسد از خدا