برای قد کشیدنم خیلی ها کوتاه آمدند !


برای قد کشیدنم

خیلی ها

کوتاه آمدند !