از قافیه ها خسته از بحر و هجا خستهاز قافیه ها خسته، از بحر و هجا خسته

شعرم به چه کار آید وقتی تو نمیخوانی؟


مسیح مسیحا