با هیچ کس نبودن بهتر است..با هیچ کس نبودن

بهتر است از

حضور اشتباه در کنار کسی