قدم بزن همه ی شهر را به پای خودت ...قدم بزن همه ی شهر را به پای خودت

و گریه کن وسط کافه ها برای خودت

تو خود علاج غم و درد بیشمار خودی

برو طبیب خودت باش و مبتلای خودت


حسین زحمتکش