دو نفر ممکن است ..دو نفر ممکن است

دقیقا به یک چیز نگاه کنند

و دو چیز کاملا متفاوت را ببینند.