ما احمقانه بازی کرده ایم

     + نوع دیگه > ادامه مطلب ..


گاهی باختن در بازی نشانه ی قدرت طرف مقابل نیست!


گاهی باختن در بازی

نشانه ی قدرت طرف مقابل نیست!

ما احمقانه بازی کرده ایم ...