اتلاف وقت, خودکشی, زمان


اتلاف وقت

خودکشی واقعی است!