به ظاهر ساکتم، در سینه ام آتشفشان دارمکسی از ظاهر یک کوه، حالش را نمی فهمد

به ظاهر ساکتم، در سینه ام آتشفشان دارم ..


امید صباغ نو