آنجایی که فکرش را هم نمی کردی...


گاهی دوست داری غافلگیر شوی

مثلاً بفهمی

یک نفر آن دور دورها

آنجایی که فکرش را هم نمی کردی

دوستت دارد


عادل دانتیسم