تمام شهر عاشقت می شوند!

       + نوع دیگه > ادامه مطلب ...

      

ورق های دفتر شعرم ...  باد ورق های دفتر شعرم را با خود برد،

فردا تمام شهر عاشقت می شوند ...