زخمهایت, آن کسی که نیستی...


نگذار زخمهایت

تو را به کسی که نیستی

تبدیل کند!


پائولو کوئلیو