خودبینی دیدن خود نیست ..خودبینی دیدن خود نیست

خودبینی ندیدن دیگران است!