دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست ...دلی که در دو جهان، جز تو، هیچ یارش نیست

گرش تو یار نباشی ،جهان به کارش نیست


هوشنگ ابتهاج