چه دردیست در کجای دلش ...هر که خود داند و خدای دلش

که چه دردیست در کجای دلش


مهدی اخوان ثالث