با تمام وجود بودن، کامل بودن ..."زن بودن" هر تکه از وجودت را پیش مردی جا گذاشتن نیست؛

برای یک مرد با تمام وجود بودنه!

و "مرد بودن" اثبات مردانگی ات به تمام زنان عالم نیست؛

برای یک زن کامل بودنه!