ارزش انسان ..



نابود شد

کسی که ارزش خود را ندانست.


حضرت علی علیه السلام