دگر آن شب است امشب ...

   + مدل دیگه > ادامه مطلب ...


ز پی سحر ندارد ...


دگر آن شب است امشب که ز پی سحر ندارد

من و باز آن دعاها که یکی اثر ندارد


وحشی بافقی