به روی خودت نیاوردی ...سیرابت کردم از محبت، اما تو ...

لحظه ای به روی خود نیاوردی که شاید

من هم گاهی تشنه شوم !