دنیا منت نمیکشه!


با زندگی قهر نکن،

چون دنیا منت هیچ کسو نمیکشه!