آرامش یعنی نداشتن انتظار


آرامشی که اکنون دارم،

مدیون انتظاریست؛

که دیگر از کسی ندارم ...