!نیست نای گفتنش


من و یه عالمه حرف
نیست نای گفتنش . . .


ساسی _ تکراری