بعضیا خیلی بی شعورن!


خدایا قبول داری

بعضی از بنده هات

خیلی بی شعورن ؟!