درک کن ذات مرا! گاهی دلم اصرار می خواهد...


درک کن ذات مرا!

وقتی که می گویم خداحافظ

باید بدانی که زنم ...

گاهی دلم اصرار می خواهد.