چه کسی نقش تو را ...


شیشه ی پنجره را باران شست،

از دل من اما،

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟!


حمید مصدق