رنگین کمان و دوست


سعی کنیم رنگین کمان باشیم

در آسمان ابری یک دوست