کاش می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم


کاش دستانم آنقدر بزرگ بود،

که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم