خوبم


من خوبم

خسته نیستم

فقط گاهی ...

دستم به این زندگی نمی رود !