هرکسی از ظن خود شد یار من


8 مهر روز بزرگداشت مولوی ؛ عارف جهانی گرامی باد.


هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من


مولانا مولوی