قلبمو واسه کی تکرار بکنم

    + با یکم تغییر > ادامه مطلب ..


وقتی تو نیستی ...


وقتی تو نیستی قلبمو

واسه کی تکرار بکنم ؟!


هایده _ سوغاتی