بیگانه وار ...


نی خداحافظ به من گفتی و نی کردی وداع

از برم بیگانه وار، ای آشنا رفتی، برو ...


فرخ خراسانی