به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد


اگر از کسی رسیده است بدی به ما بماند!

به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد ...


صادق سرمد