دل من ...


دل خراب من دگر خراب تر نمی شود

که خنجر غمت ازین، خراب تر نمی زند


هوشنگ ابتهاج (سایه)