خیلی تنگ میشه ...


دل من حالش خوشه

اصلا بلد نیست بگیره

ولی خیلی تنگ میشه

گاهی میترسم بمیره


رضا صادقی _ دل من حالش خوشه