حس حضورت در قلبم ...


بهترین ها را

نه می توان دید

نه می توان شنید،

آنها را باید احساس کرد،

مانند حس حضورت

در قلبم ...