شیب ذهنم به سمت توست ...


تقصیر من نیست،

شیب ذهنم به سمت توست ...

لیز میخورم به "یادت" !