شعری بخوان ...


دفترت را باز کن!

شعری بخوان ای رهگذر !


سید جواد احمدی