معنای دوست داشتن...


چنان دوستت خواهم داشت

که معنای دوست داشتن را عوض کنند.