+ دو مدل دیگه تو ادامه مطلب ...


تو می توانی درمان من باشی......


تو تنها می توانی آخرین درمان من باشی

و بی شک دیگران، بیهوده می جویند تسکینم