تنهایی ...

Photo & design : RahGozarاونقد بزرگه تنهایی این مرد

که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد


ابی _ این آخرین باره