فردا مرا چو قصه فراموش می کنی ...


امشب به قصه ی دل من گوش می کنی

فردا مرا چو قصه فراموش می کنی


هوشنگ ابتهاج (سایه)