جان مرا مست..

            + نوع دیگه > ادامه مطلب ..


کجاست؟!


آنکه بی باده کند جان مرا مست

کجاست؟!


مولانا مولوی