عید من


عید من فلش دوربینیه که

تو روبروشی و براش میخندی ...


رستاک حلاج _ عید من